Tillståndsansökan för kapacitetsutbyggnad

Roslagsvatten AB planerar att ansöka om nytt tillstånd om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet miljöbalken för utökad reningskapacitet vid Margretelunds avloppsreningsverk, gällande en inkommande belastning om 93 000 personekvivalenter (pe). Kapacitetsökning är planerad att genomföras inom det nya reningsverk som i nuläget håller på att byggas på platsen, på Trälhavsvägen 39 i Åkersberga. Ansökan kommer också att omfatta vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken för en kompletterande utloppsledning som behövs för den ökade kapaciteten.

Published on