Så fungerar ett slamfritt reningsverk

När avloppsvattnet har genomgått de olika stegen i reningsprocessen, återstår ett viktigt moment: slambehandlingen. Slambehandling har flera syften, inklusive att stabilisera slammet och minska dess volym och vikt genom att minska innehållet av biologiskt material och avvattna det.

Val av Teknik

Roslagsvatten har valt en termisk behandling för avloppsslammet, kallad pyrolys. Genom pyrolysen minskas halten av både biologiskt och organiskt material avsevärt, och en ny produkt skapas: biokolet.

Processen i Korthet

Pyrolysenheten, HECLA® Setores 1 500, utför behandlingen i två steg: Först torkas det avvattnade slammet under två timmar vid 200°C, och sedan pyrolyseras det torkade slammet i 20 minuter vid 650°C. Hela processen sker i en syrefri miljö och hela systemet är kompakt och slutet vilket eliminerar problem med lukt och damm. Alla avgaser renas innan de släpps ut genom skorstenen. Överskottsvärme från processen används till att värma upp lokalerna.

Pyrolysenhet

Fördelar med Pyrolys

Genom att välja pyrolys får Roslagsvatten flera fördelar. För det första minskar behovet av rötkammare, vilket minskar intern kvävebelastning och kravet på biovolym. Dessutom minskar mängden producerat biokol drastiskt jämfört med traditionella metoder, vilket leder till färre transporter och minskade driftkostnader.

Hållbarhet och Kvalitet

Den resulterande produkten, slambiokolet, är en klimatvänlig och högkvalitativ produkt. Den höga temperaturen oskadliggör många farliga ämnen, läkemedelsrester och sjukdomsframkallande virus och bakterier som finns i slammet. Dessutom avskiljs vissa tungmetaller som kan avdunsta, såsom kadmium, kvicksilver och bly från slambiokolet. Då den höga temperaturen oskadliggör bakterier och virus är biokolet steriliserat och kan nyttjas till exempelvis jordförbättrande ändamål utan föregående lagring i ett halvår, vilket innebär att pyrolysbehandlingen besparar det metan- och lustgasutsläpp som annars skulle uppstå i en traditionell slamhantering.


Slambiokol är en näringsrik gödsel som innehåller fosfor, kol och lite kväve. Det kan användas till jordförbättring och då ökas även jordens förmåga att suga upp vatten, vilket skyddar mot både torka och översvämningar. När biokol plöjs ned i marken binds kolet under lång tid, så kallad kolsänka.  

Bidrag till Hållbar Utveckling

Genom att välja pyrolys som behandlingsmetod bidrar Roslagsvatten till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling, bland annat att minska utsläppen av växthusgaser, skapa kolsänkor och säkrare slamhantering.

Framtidsutsikter

Det nya avloppsvattenreningsverket i Margretelund kommer att vara en täckt och modern anläggning, vilket minimerar lukt och förbättrar miljön för omgivande bostadsområden. Dessutom kommer det producerade biokolet att användas som gödnings- och jordförbättringsmedel, vilket ytterligare ökar anläggningens miljömässiga och ekonomiska hållbarhet.

Avslutande Tankar

Roslagsvatten tar ett stort steg mot en mer hållbar och effektiv slamhantering genom att välja pyrolys. Vårt arbete exemplifierar hur teknik och innovation kan användas för att möta de utmaningar vi står inför när det gäller avloppshantering och samtidigt främja hållbar utveckling.

 

Författare: Aleksandra Lazic